Lanjut ke konten

Silabus Membahas Kitab Hadis

Maret 26, 2010

MEMBAHAS KITAB HADIS

Pengajar: Maizuddin M. Nur, M.Ag.

DESKRIPSI

Mahasiswa dapat mengenal para penulis kitab hadis mu’tamad dan mengetahui berbagai masalah menyangkut kitab-kitab hadis yang mereka tulis seperti latar belakang penulisan, sistematika, kandungan isi, keistimewaan, penilaian ulama (kritik dan pembelaan) dan sebagainya.

TOPIK

1. PENULISAN HADIS NABI

a. Penulisan hadis pra kodifikasi

b. Penulisan hadis pasca kodifikasi

2. MACAM-MACAM KITAB HADIS

a. Mashdar ashli dan ghair ashli

b. Penamaan kitab-kitab hadis

3. KITAB SHAHIH BUKHARI

a. Mengenal Imam Bukhari

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Shahih al-Bukhari

4. KITAB SHAHIH MUSLIM

a. Mengenal Imam Muslim

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Shahih Muslim

5. KITAB SUNAN ABU DAUD

a. Mengenal Imam Abu Daud

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Sunan Abu Daud

6. KITAB SUNAN AL-TIRMIDZI

a. Mengenal  Imam  al-Tirmidzi

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Sunan Tirmidzi

7. KITAB SUNAN AL-NASAI

a. Mengenal Imam al-Nasai

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Sunan al-Tirmidzi

8. KITAB SUNAN IBNU MAJAH

a. Mengenal Ibnu Majah

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Sunan Ibnu Majah

9. KITAB MUSNAD IMAM AHMAD

a. Mengenal Imam Ahmad ibn Hanbal

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Musnad Imam Ahmad

10. KITAB MUWATHTHA’ MALIK

a. Mengenal Imam Malik

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Muwaththa’ Malik

11. KITAB SUNAN AL-DARIMI

a. Mengenal Imam Bukhari

b. Latar belakang, sistematika penulisan dan kandungan

c. Keistimewaan dan kitab-kitab syarh

d. Kritik dan pembelaan terhadap Sunan al-Darimi

REFERENSI

  1. Rif’at Fawzi Abdul Muthalib, Kutub al-Sunnah: Dirasat al-Tautsiqiyah
  2. Muhammad Abu Syuhbah, Fi Rihab al-Sunnah
  3. Raja’ Mustafa Hazin, A’lam al-Muhadditsin wa Manahijuhum
  4. Muhammad ibn Mathar al-Zuhri, Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah
  5. Sa’id ibn Abdillah Ali Humaid, Manahij al-Muhadditsin
  6. Khalil Ibrahim Mulakhathar, Makanat al-Shahihain
  7. Musthafa al-A’zhami, Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi

About these ads

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: